.

ผอ.สพม.พะเยาให้โอวาทนักเรียนผู้ขอเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ นางสาวจิรภิญญา  ปิงวัง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้ขอเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งบันทึกวิดีทัศน์ ประกอบการประเมินฯ โดยคุณครูลลินชา ก๊กศรี ครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าพบ ณ สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา