สพม.พะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

              เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะทำงาน สพฐ. และ ITA Coach พร้อมด้วย น.ส.ฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป และ นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.พะเยา ได้อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ทั้งนี้ สพม.พะเยา รับเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Onliine) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ AA จาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร