กิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริน์”

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ กิจกรรมทางศาสนา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต จากนั่นเป็นการพบปะแจ้งข่าวสาร โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริตโปร่งใส ณ ลานหน้าเสาธง สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา