การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

                          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงษ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยาพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ฟมทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา