กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.พะเยา
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อหารือ และปัญหาวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง

                       เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงษ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางดรุณี การะเกตุ นักวิชาการเงิน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือ และปัญหาวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง แก่ นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ จาก ม.พะเยา เพื่อเรียนรู้งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา