ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานและวิทยากร
กิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD)

                   เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้เป็นประธานเปิดพร้อมด้วยเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา

แชตกับเรา