ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน PMQA

               เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการประเมินการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางดำเนินการ ให้กับผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2566 ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในวันนี้ 5 เมษายน พ.ศ.2566

แชตกับเรา