ฉบับที่ 147 : 10 เมษายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

                      เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี รอง ผอ.สพม.พะเยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข้าราชการสายงานการสอน และกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป

แชตกับเรา