ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

                 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา