ประชุมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบให้ นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม การใช้งานระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา