ประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวอำไพ พันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี เพื่อรับฟังความเห็นของส่วนราชการ

ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด และผู้แทนภาคประชาสังคม

ต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) และนำไปประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปีต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา 20 ปี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา