การอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE PHAYAO รุ่นที่ 5-6

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยา รร.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา จัดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE PHAYAO รุ่นที่ 5-6

ณ ห้องประชุมแมลงปอฮอล อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา