เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570)

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะยา