เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่1-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่1-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา