ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร. จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม. พะเยา

มอบหมายให้นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา