วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการ “จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น และทักษะการปฏิเสธ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดย ดร.กันย์ธนัญ สุชิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในการอบรมครั้งนี้