วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินการบริหารจัดการ (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ดังนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางรัชนก ตั้งใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวต้อนรับ รายงานการดำเนินงาน และตอบคำถามเพื่อการ site visit OBECQA มีรองผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมตอบคำถาม คณะกรรมการได้สะท้อนความคิด เพื่อการปรับและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล

แชตกับเรา