วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม