วันอังคาร ที่13 กันยายน 2565 นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียน ในเขตอำเภอแม่ใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ใน “โครงการบริหารจัดการน้ำและสืบสาน รักษา ต่อยอดตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 70 พรรษา 700 ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ ได้มีการศึกษากิจกรรมแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา