วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ และ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะครูเข้าร่วมอบรมทักษะชีวิต “สุขภาวะทางเพศ สร้างได้ไม่ต้องรอ” ระหว่าง วันที่11 – 12 พฤศจิกายน 2565 จัดการอบรมโดย สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กล่าวเปิดการอบรมโดย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา