วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ พระโสภณพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา , พระครูสิริจันทประโชติ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนตัน เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ, คณะพระสงฆ์ , นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ , นางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ , ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา , น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม , พ.ต.ท. นิธิกร เดชบุญ รองผู้กำกับตำรวจภูธรแม่ใจ , ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาเขตพะเยา , ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอแม่ใจ และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานอำเภอแม่ใจ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและทางเดินหน้าอาคารเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในนามโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทั้งหลาย ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ ในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลาย จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่คาวมสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ ทุกประการเทอญ

แชตกับเรา