วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วม การเสวนา “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม” ร่วมรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอก ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และตัวชี้วัด ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา