ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 โดย นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมนี้

แชตกับเรา