เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา