– เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นางรุจิรา กองจันทร์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม