เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน
ชื่อผู้วิจัย อุไร จันทร์ซางเพ็ญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปีที่ทำวิจัย 2564 – 2565