เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา