คณะที่ปรึกษาชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี ได้จัดการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน ครั้งที่ 6/2023 (The 2023 English-Thai-Chinese Hand-writing Contest) เป็นครั้งที่ ๖ ต่อเนื่อง (ประจำปีการศึกษา 2566) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีทางวิชาการให้นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ในทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ได้เสริมทักษะพื้นฐานและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ไทย และจีน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน โดยส่งผลงานคนละ 1 ชิ้นงาน ต่อ 1 ภาษา (รวมไม่เกิน 3 ชิ้นงาน/คน) ภายในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ทางไปรษณีย์ ไปยังชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี เลขที่ 2 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000