ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการ เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อสร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม มีขอเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาการลอกการบ้านการลอกข้อสอบและขยายผลในสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 รายละเอียตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/file/d/1umq3x6npMVxPxuySt5_ALdj4MHM0oQ1X/view?usp=sharing