แนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”

กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสําคัญจึงได้กําหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ
จากสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันยังมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจาก
ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กจํานวนมากกําลังเผชิญ
การถูกรังแก ล้อเลียน ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้นและ
ยังพบปัญหาใหม่มีการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความห่วงใย และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของเด็กนักเรียนที่ถูกกระทํา เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
ในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการ 3 ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขการล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น จึงได้จัดทําแนวทางการดําเนินการ
ป้องกันการบูลลี่ในสถานศึกษาเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเข้าชมได้ที่ลิงก์ Google Form ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/11FrRmIgO0ZNAhbxwrGL2AliL-7GLdIEq/view

นอกจากนี้ ยังมี Infographic สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา” ตามด้านล่างนี้

แชตกับเรา