ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งการโอนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา