ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ผ่านการดำเนินโครงการด้านศีลธรรม โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสามารถบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมที่ดีขึ้นของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอย่างยิ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังนี้
เว็บไซต์ www.ibsofficial.com/tkn
LINE ID : @ibscenter
หมายเลขโทรศัพท์ 09 9292 6607, 08 9482 7670

แชตกับเรา