ตามที่ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เรียบร้อยแล้ว มีผลการประกวดดังนี้

แชตกับเรา