ด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของเยาวชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานในระดับประเทศ และสร้างเครือข่ายการทำวิจัยดาราศาสตร์ของเยาวชน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/tacs ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสถาบันฯ จะเป็นผู้สนับสนุนอาหาร และที่พักระหว่างการประชุมฯ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดการประชุมฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมเบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

แชตกับเรา