ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมมือกับ SCB Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill! เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการ “City at the Next Leve!” เพื่อบ่มเพาะให้ประชาชนเกิดทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) โดยสามารถลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเป็นพลเมืองอัจฉริยะเพื่อลุ้นรับรางวัล ได้ที่ http://www.phonlamuangdee.com/smartc ity

แชตกับเรา