สพม.พะเยาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ww.oic.go.th หรือ http://bit.ly/2PhSm59 ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ – วันศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่กำหนด และให้จัดส่งเจ้าหน้าที่(ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว) เข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้างต้น โดยจัดทดสอบ ๒ วัน ๆ ละ ๑ รอบ คือ วันจันทร์ที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.0๐ น. ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (๕0๑) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการทดสอบฯ สามารถบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

แชตกับเรา