ด้วยสพม.พะเยาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมป่าไม้ได้จัดส่งหนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

https://drive.google.com/drive/folders/1JUqZ9NrxKdUJbNFLHx8YGh7Co-GgX6cB?usp=sharing

แชตกับเรา