สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านระบบลงนามออนไลน์ ๓ ช่องทาง ได้แก่ (๑) Appication Smart อสม.(๒) เว็บไซต์ อสม.Com และ(๓) เว็บไชต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แชตกับเรา