กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 ระดับมัธยมศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 5 รายการ

#สพมพะเยา #โรงเรียน(ชื่อโรงเรียน) #นโยบายเร่งด่วนQP #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายสพฐด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา #เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว #เพิ่มงบอาหารกลางวัน