เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา